POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem). Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7mil.pl, prowadzony pod www.7mil.pl Artur Zagubień ul. Niepodległości 65A 05-070 Sulejówek. (dalej zwanego Sklepem Internetowym 7mil.pl).

Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

- za pośrednictwem sklepu internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z klientem;

- uzyskanych w oparciu o aktywność klienta w internecie,  lub sklepach stacjonarnych należących do 7mil.pl

jest  7mil Artur Zagubień ul. Niepodległości 65A 05-070 Sulejówek,  posiadającą NIP: 9521006518 oraz REGON 010958971, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,  (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: info@7mil.pl lub numerem telefonu: (+48) 22 773 05 00 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy 

Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

a: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez facebook inc. lub facebook ireland limited (dalej również: „serwis facebook”), w tym za pomocą funkcji facebook lead ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora. zasady ochrony oraz wykorzystywania danych osobowych przez serwis facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych serwisu facebook, w tym dotyczących danych osobowych.


Zebrane dane osobowe przechowujemy zgodnie z wymogami prawa w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem księgi (sprawy) R014576/15

Jakie dane zbiera sklep internetowy 7mil.pl podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

sklep internetowy 7mil.pl będzie od państwa zbierał następujące dane osobowe przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie internetowym 7mil.pl:

nazwisko i imię,

adres zameldowania na pobyt stały,

adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

adres poczty elektronicznej,

numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: info@7mil.pl, numeru telefonu 22 773 05 00

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów 7mil.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail.

Kto ma dostęp do Twoich danych?


W celu realizacji umowy sklep internetowy 7mil.pl może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firma kurierska DPD, Inpost paczkomaty w celu dostarczenia przesyłki, system płatności PayU w celu dokonania bezpiecznej płatności online. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza sklepu intrenetowego 7mil.pl. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Jakie masz prawa?


Prawo dostępu do danych: 
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się ze sklepem internetowym 7mil.pl przez maila info@7mil.pl– otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez 7mil.pl, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klient tj.  reklamacje, korespondencje mailową, zwroty lub wymianę zamówienia.
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec sklepu internetowego 7mil.pl , niezależnie od metody płatności

* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych


Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

7mil Artur Zagubień ul. Niepodległości 65A 05-070 Sulejówek informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Czy Twoje dane są przekazywane również do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami

Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Sklepu Internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po dwóch latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

a) dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać administratora do ich przetwarzania;

b) dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby klient miał wobec administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

PLIKI COOKIE

Cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na dysku Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?
Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookie do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak  Facebook i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Jaki rodzaj danych osobowych przetwarzamy?
Kiedy zalogujesz się na swoje konto, będziemy łączyć Twój identyfikator plików cookie z danymi osobowymi przesłanymi i zbieranymi w związku z Twoim kontem

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.